Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Valocrea AB hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Valocrea AB. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Valocrea AB, Svartrå 210, 311 61 Ullared, info@valocrea.se, Org.nummer: 559156-3670

Valocrea AB har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@valocrea.se

Vi finns på: Valocrea AB, Svartrå 210, 311 61 Ullared

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information
De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Valocrea AB tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Cookie policy
Valocrea använder cookies. Läs vår Cookie policy.

Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Var sparas dina personuppgifter?
Personuppgifter för fakturor lagras i affärssystemet Visma med tillhörande backup.
Visma är personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter för vår räkning, enligt våra instruktioner och enligt upprättat avtal om behandling av personuppgifter.

Namn, e-postadresser och telefonnummer lagras lokalt i vår digitala adressbok med tillhörande backup.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Valocrea AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att:
• ta fram begärda underlag och analyser till en kund.
• kunna skicka fakturor.
• följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
• kunna ha kontakter via mail, telefon eller besök.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Så länge ett kundförhållande råder, efter det i max 7 år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
I de fall vi arbetar som underleverantör till större konsultbolag och har ett avtal med huvudleverantören som personuppgiftsbiträde, förbinder vi oss att följa alla bestämmelser i GDPR och förstöra personuppgifter när avtalen om leverans upphör.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos Valocrea AB. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.